Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism

Czechy to nowoczesny i dynamiczny kraj o bogatej historii i wyjątkowej, pięknej przyrodzie.

Za promowanie kraju na rynku krajowym i zagranicznym odpowiada agencja CzechTourism i jej zagraniczne przedstawicielstwa. Czeska Centrala Ruchu Turystycznego - CzechTourism to organizacja współfinansowana przez czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, która powstała w 1993 roku. Do ważnych partnerów agencji należą krajowe regiony turystyczne, miasta i gminy oraz podmioty gospodarcze.

Wizje i cele

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism zajmuje się rozwojem ruchu turystycznego w Republice Czeskiej, prowadząc wiele kluczowych działań promujących turystykę na rynku krajowym i zagranicznym.

Główną wizję agencji CzechTourism stanowi kształtowanie nowego sposobu postrzegania Czech, przede wszystkim przez pryzmat jej transformacji z kraju postkomunistycznego w atrakcyjny cel turystyczny. Dlatego jednym z zadań agencji jest zachęcanie turystów z kraju i zagranicy do odkrywania uroków Czech. Oprócz stolicy - Pragi, cieszącej się na świecie szczególną renomą, agencja stara się przede wszystkim zwracać uwagę na potencjał nieodkrytych miejsc w innych regionach kraju. Ponadto CzechTourism stara się również o to, aby turyści powracali do Czech oraz byli coraz bardziej zadowoleni z wizyt w tym kraju.

Rynki pochodzenia

Do głównych rynków pochodzenia turystyki przyjazdowej do Czech należą od dawna Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Włochy, USA, Polska, Słowacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Austria czy Japonia. Udział wspomnianych głównych rynków jest porównywalny z niewielkimi wyjątkami (np. Niemcy, Rosja).

Stopniowo wzrasta również liczba osób odwiedzających Czechy z noclegiem z Rosji i nowych rynków europejskich, takich jak Chorwacja, Rumunia, Słowenia czy Turcja. Z nowych rynków pozaeuropejskich największą dynamikę odnotowano wśród turystów odwiedzających Czechy z noclegiem z krajów takich jak Korea Południowa, Chiny i Brazylia.

Analizując wagę rynków pochodzenia turystów należy również uwzględnić wysokość średnich dziennych wydatków. Do rynków z najwyższym całkowitym średnim poziomem dziennych wydatków należy Rosja, USA, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Francja, Hiszpania, a także Norwegia, Dania i Szwecja.

Kampanie marketingowe

Atrakcyjne regiony turystyczne w Czechach promowane są na rynkach krajowych i zagranicznych w ramach kampanii: Czechy: niekończąca się opowieść". Turyści zachęcani są do odwiedzania poszczególnych miejsc, gdzie mogą odnajdywać, odkrywać i na własnej skórze przeżywać ekscytujące historie i zdarzenia.

Agencja CzechTourism promuje Czechy w następujących blokach tematycznych:

 • Turystyka krajoznawcza, obejmująca prezentację unikalnych elementów kultury, takich jak zabytki sakralne, architektura miejska i zwyczaje oraz tradycyjna gastronomia. Tutaj starania agencji koncentrują się nie tylko na Pradze, ale również innych historycznych miejscach, takich jak Brno czy Ołomuniec.
 • Turystyka przyrodnicza, promująca przede wszystkim łagodniejsze formy aktywności na świeżym powietrzu latem i zimą.
 • Turystyka zdrowotna koncentrująca się głównie na światowej renomie czeskich uzdrowisk i na wyjazdach służących poprawie zdrowia.
 • MICE – turystyka kongresowa i wyjazdy motywacyjne

Agencja CzechTourism do promowania Czech jako ciekawego celu turystycznego wykorzystuje również projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poszczególne projekty dotyczą wspierania turystyki krajowej i przyjazdowej, przybliżają czeską gastronomię, tradycje i zwyczaje czy promują turystykę filmową.

Instrumenty promocyjne

Agencja CzechTourism promuje Republikę Czeską na kilku targach i przez dystrybucję prospektów zapewnia reklamę podmiotom z branży turystycznej. Ponadto organizacja wydaje wiele broszur informacyjnych i map w atrakcyjnej szacie graficznej, dzięki którym turyści mogą dobrze zorientować się, gdzie znajdują się najciekawsze miejsca z poszczególnych bloków tematycznych.

Ważnym elementem promocji Czech za granicą jest poglądowe przedstawianie potencjału turystycznego w ramach tzw. press tripów i fam tripów, czyli wycieczek krajoznawczych dla zagranicznych dziennikarzy i operatorów wycieczek. Agencja wspiera także organizację ważnych krajowych imprez oraz organizuje własne imprezy, takie jak międzynarodowy konkurs wina lodowego i słomkowego IceWine du Monde lub festiwal filmowy Tourfilm.

Integralny element promocji Czech w kraju i za granicą stanowią strony internetowe organizacji. Portal www.czechtourism.com przedstawia Czechy z perspektywy poszczególnych produktów i zachęca potencjalnych klientów zagranicznych nie do odwiedzania oderwanych punktów na mapie, ale do poznawania historii miast, postaci, architektury i krajobrazu.

Zagraniczne przedstawicielstwa

Czechy mają na świecie 21 przedstawicielstw zagranicznych agencji CzechTourism, zarówno w krajach europejskich, do których należą Niemcy, Wielka Brytania czy Hiszpania, a także w krajach pozaeuropejskich, na przykład Chinach, Brazylii czy Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Podstawowe zadanie sieci zagranicznych przedstawicielstw agencji CzechTourism polega na promowaniu Czech na poszczególnych rynkach, kształtowaniu wiedzy o marce turystycznej tego kraju i pobudzaniu poziomu zagranicznej turystyki przyjazdowej. Oddziały agencji CzechTourism podejmują w tym celu szereg działań promocyjnych. Do podstawowych instrumentów należą tutaj kampanie (on-line, drukowane i zewnętrzne), wycieczki promocyjne dla dziennikarzy i przedstawicieli branży, road show, udział w targach, imprezach promocyjnych, organizowanie własnych spotkań promocyjnych i warsztatów, współpraca z podmiotami zagranicznymi i czeskimi, a także nawiązywanie i rozwijanie kontaktów ze strategicznymi partnerami.

Czech Convention Bureau

Misją Czech Convention Bureau (CzCB) jest promocja Republiki Czeskiej na polu turystyki kongresowej i wyjazdów motywacyjnych na rynku krajowym i zagranicznym. CzCB ściśle współpracuje z poszczególnymi biurami regionalnymi, koordynuje pracę regionów, dzięki czemu zapewnia maksymalne wykorzystanie potencjału kongresowego Czech.

Turystyka kongresowa (znane również pod skrótem M.I.C.E.) należy do najbardziej rentownych form ruchu turystycznego. Według statystyk międzynarodowego stowarzyszenia ICCA (International Congress and Convention Association), średnie całkowite wydatki delegata na spotkanie wynoszą ponad 2,6 tys. USD, co stanowi aż trzykrotność wydatków zwykłego turysty. Praga już tradycyjnie zajmuje jedno z czołowych miejsc w światowym rankingu miejskiej turystyki kongresowej.

Instytut Turystyki Republiki Czeskiej

Instytut Turystyki to nowy wydział agencji CzechTourism. Jego misją jest świadczenie pomocy merytorycznej, analitycznej i informacyjnej pozostałym zorganizowanym oddziałom agencji, podmiotom z branży oraz szerokiej opinii publicznej. Ponadto regularnie udziela informacji o aktualnym stanie i spodziewanym rozwoju rynku ruchu turystycznego w Czechach, dostarcza regularnie informacji o aktualnym stanie i spodziewanym rozwoju międzynarodowego rynku turystycznego, zaś dzięki współpracy z sektorem publicznym i prywatnym wykorzystuje zdobytą w ten sposób wiedzę w praktyce, przyczyniając się do rozwoju i długofalowego wzrostu konkurencyjności Republiki Czeskiej w dziedzinie ruchu turystycznego.

Współpraca z mediami:

 • Cennym źródłem informacji, zarówno dla dziennikarzy, jak i szerokiej publiczności, są strony internetowe www.CzechTourism.com, na których znajdziemy wiarygodne informacje o Republice Czeskiej.
 • Republika Czeska promuje się także za pośrednictwem Europejskiej Komisji Turystyki (ETC) na stronach www.visiteurope.com.
 • Agencja publikuje informacje prasowe dotyczące aktualnych wydarzeń z dziedziny turystyki, kultury i sportu. Informacje są wysyłane do dziennikarzy drogą mailową w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i rosyjskim. Dostępne są one także na stronie internetowej www.CzechTourism.com.
 • Oprócz informacji prasowych, CzechTourism opracowuje co miesiąc Newsletter w wersji elektronicznej z informacjami o wydarzeniach w turystyce, sporcie, kulturze i transporcie. Osoby zainteresowane otrzymywaniem Newslettera mogą zarejestrować się na stronie  www.CzechTourism.com.
 • Katalog internetowy www.kudyznudy.cz pomaga w znalezieniu atrakcji turystycznych w poszczególnych regionach Republiki Czeskiej.
 • Tradycyjnej kuchni czeskiej jest poświęcony portal www.czechspecials.cz (czeska, angielska, rosyjska, niemiecka i polska wersja)
 • Dla dziennikarzy, ekip filmowych i touroperatorów CzechTourism organizuje indywidualne i zbiorowe press i fam tripy.

Ostrzeżenie o ochronie praw autorskich

W celu kopiowania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania tekstów i materiałów multimedialnych (zdjęć, nagrań audiowizualnych i dźwiękowych) należy najpierw uzyskać pisemną zgodę właściciela, którym jest Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dalej jako CzT). Jakakolwiek zawartość niniejszej strony internetowej, włącznie z kodem źródłowym, elementami grafiki, obrazami, tekstami, tłem, znakami handlowymi i logo, jest dziełem CzT chronionym przez prawa autorskie, należące do CzT, lub jest dziełem osób trzecich, które udzieliły CzT prawa do użytkowania i które są chronione przez prawo Republiki Czeskiej.
 

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Niniejszą stroną internetową zarządza CzT, aby zapewnić dostęp do informacji o możliwościach podróżowania po Republice Czeskiej szerokiemu gronu odbiorców. Celem jest dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji. Jeżeli CzT otrzyma informację o zauważonych błędach czy nieścisłościach, będą one w ramach możliwości usuwane. CzT nie ponosi natomiast jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje dostępne na stronie. Strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na których treść CzT nie ma żadnego wpływu, nie odpowiada za ich zawartość, prawidłowość i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

CzT jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej należącym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Wszelkie stosunki prawne związane z niniejszą stroną internetową podlegają przepisom prawa Republiki Czeskiej.
 

Ochrona danych osobowych

Przez rejestrację na stronie www.czechtourism.com użytkownik wyraża na rzecz podmiotu Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism, oraz jego pracowników (dalej jako CzT), zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika: adresu e-mail, imienia i nazwiska, zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników CzT ręcznie oraz automatycznie (elektronicznie) bezpośrednio w bazie danych systemu komputerowego, w którym działa strona. Dane będą gromadzone i przetwarzane jedynie przez administratora strony, który może je wykorzystać do celów statystycznych lub wewnętrznych, jednak nie udostępni ich stronie trzeciej. Użytkownik strony może w sposób bezpośredni i wiążący wysłać do CzT informację o tym, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych od CzT, maksymalnie jednak przez okres pięciu lat.