Vranov nad Dyjí Chateau Vranov nad Dyjí Chateau Ladislav Renner 1
2
3
Podyjí National Park Podyjí National Park Ivanka Čištínová 4
Znojmo Znojmo Ladislav Renner 5
Znojmo - Louka Monastery Znojmo - Louka Monastery není nutné uvádět zdroj 6
Chateau Vranov nad Dyjí Chateau Vranov nad Dyjí Ivanka Čištínová 7
Šobes Vineyard Šobes Vineyard Fotobanka.cz 8
 

ポディイー国立公園

ポディイー国立公園でチェコのアマゾンを探訪する

ポディイー国立公園はチェコ最小の国立公園ですが、中央ヨーロッパで最も重要な自然地域の一つです。この地の豊かな森林地帯の中には息を呑むような絶景が多く見られ、最高の状態で保存されている大規模な渓谷があるのです。ディエ川の蛇行地点には他に類を見ない自然保護区が形成されています。温暖な気候に恵まれ魅力満載のポディイー国立公園の自然美をいろいろな方法で満喫してください。

住所

Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

GPS: 48.834216, 15.974436

電話番号

+420 515 282 240

info@nppodyji.cz

http://www.nppodyji.cz

9 15, 20179 17, 2017

Znojmo

ズノイモ地方で最大のワインの祭典には歴史的パレードと市場も登場します。
ズノイモ地方で最大のワインの祭典には歴史的パレードと市場も登場します。
 

宿泊