Králicko Králicko Ivanka Čištínová 1
Králicko - cycling Králicko - cycling 2
Králíky - military fortress Králíky - military fortress Ladislav Renner 3
Králicko Králicko Ivanka Čištínová 4
Králický Sněžník - symbol Králický Sněžník - symbol Fotobanka.cz 5
Králicko - cross-country skiing Králicko - cross-country skiing 6
Králíky - military fortress Králíky - military fortress Ladislav Renner 7
Králický Sněžník - symbol Králický Sněžník - symbol Fotobanka.cz 8
Králický Sněžník Králický Sněžník Fotobanka.cz 9

理想度假之地克拉里克雪峰

走近Kralický Sněžník 克拉里克雪峰的堡垒工事区域

处于Tiché Orlice a Moravy寂静的野鹰河流域和摩拉瓦河全景画中,在这里有最大的已竣工的炮兵要塞边境防御工事区,有密集的循环公路网和新建的现代化的滑雪胜地。这正是Kralický Sněžník 克拉里茨雪峰,这里可以看到捷克共和国的第三最高山脉的特色。旅游享受的亮点,是拥有广阔的至今仍然令人振奋的历史防御工事。

 

住宿